เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา1/2557 Topic: "1000 ล้านชีวิตในตัวเรา"
เป้าหมาย(Understanding Goal) :
1. เพื่อศึกษาความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต และกระบวนการในการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก ให้เข้ากับธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างสมดุล
2. เห็นคุณค่า และความสัมพันธ์ของความหลายหลายของสิ่งมีชีวิตกับมนุษย์ รวมทั้งรักษาสมดุลของสภาพแวดล้อม เพื่อทำให้ความหลากหลายทางชีวภาพคงอยู่ต่อไปได้

วันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2556

Mind Mapping (เนื้อหา/ครู)

Mind mapping

ภูมิหลังของปัญหา

 ผ้าเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นปัจจัยในการดำรงชีวิตโดยใช้เส้นใยที่มาจากธรรมชาติหรือเส้นใยสังเคราะห์แล้วถูกถักทอด้วยมือของมนุษย์หรือเครื่องจักรซึ่งมีวิวัฒนาการขึ้นเรื่อยๆตามยุคตามสมัยที่แตกต่างเพื่อพัฒนาปรับปรุงให้เหมาะสมต่อการใช้สอยและความต้องการที่มากขึ้นแต่การอนุรักษ์และสืบทอดกลับค่อยๆจางหายไปตามกาลเวลาทำให้คนรุ่นหลังเห็นความสำคัญของผ้าที่ทำมาจากเส้นใยธรรมชาติกระบวนการเลี้ยงหนอนไหมจนได้เป็นเส้นใยแล้วทอเป็นผืนผ้าลดน้อยลงหากคนรุ่นหลังไม่ตระหนักถึงความสำคัญทางภูมิปัญญาชาวบ้านวิถีบางอย่างของชุมชนก็คงสูญหายไป
ตารางวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างหัวเรื่องโครงงานกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดแต่ละกลุ่มสาระ
หน่วยการเรียนรู้เรื่อง : การผจญภัยของหนอนไหม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 Quarter 2 ภาคเรียนที่ 1/2556
สาระการเรียนรู้
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษาฯ
การงานอาชีพฯ
สุขศึกษา
ศิลปะ
ประวัติศาสตร์
1. ผ้าคืออะไร
- ความหมายและความสำคัญ
- วิวัฒนาการ
- เส้นใย
- ประเภทและชนิดของผ้า
- วีธีการทอผ้า
มาตรฐาน ว 2.1
เข้าใจว่าเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มเป็นปัจจัยที่สำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์
(2.1 .3/1)
มาตรฐาน ว 2.2
เข้าใจสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ก่อให้เกิดแหล่งที่มาของผ้า ตระหนักถึงความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตต่างๆ ในระบบนิเวศและอนุรักษ์แหล่งวัตถุดิบในการทอผ้าตามธรรมชาติได้ สามารถอภิปรายและนำเสนอการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างประหยัดและคุ้มค่าได้
(2.2 .3/1-.3/3)
มาตรฐาน ส 2.1
อธิบายเกี่ยวกับวิวัฒนาการของผ้าที่เกี่ยวข้องกับสังคมไทยได้ (2.1 .3/1)
มาตรฐาน ส 3.1
ธิบายได้ว่าทรัพยากร ธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจำกัดมีผลต่อการผลิตผ้า และเครื่องนุ่งห่มได้ (3.1 .3/3)
มาตรฐาน ง 1.1
- เข้าใจการทำงาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการทำงานร่วมกัน ทักษะการแสวงหาความรู้ และมีเจตคติที่ดีในการทำงาน
(1.1 .3/1)
- เข้าใจธรรมชาติในท้องถิ่น สามารถใช้กระบวนการทางเทคโนโลยี ความรู้ ภูมิปัญญา จินตนาการ และความคิดอย่างมีระบบในการออกแบบสร้างสรรค์ วิธีการทอผ้า
(1.1 .3/2)
มาตรฐาน พ 1.1
- ข้าใจธรรมชาติของการเจริญเติบโต และพัฒนาการของมนุษย์
(1.1 .3/1)
- ระบุปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโต
(1.1 .3/2)
มาตรฐาน ศ 1.1
- สามารถวาดภาพ ระบายสี สิ่งของรอบตัวได้ (1.1 .3/4)
- สามารถวาดภาพถ่ายทอดความคิด ความรู้สึกจากเหตุการณ์ชีวิตจริงโดยใช้เส้น รูปร่าง สี และพื้นผิวได้
(1.1 .3/6)
มาตรฐาน ส 4.1
สามารถอธิบายวิวัฒนาการของผ้าได้
(4.1 .3/2)


สาระการเรียนรู้
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษาฯ
การงานอาชีพฯ
สุขศึกษา
ศิลปะ
ประวัติศาสตร์

มาตรฐาน ว 3.1
สามารถจำแนกชนิดและประเภทของผ้า อธิบายลักษณะ คุณสมบัติ และการใช้ประโยชน์ได้
(3.1 .3/1)
มาตรฐาน ว 8.1
ตั้งคำถามและค้นหาคำตอบเกี่ยวกับเรื่องผ้าได้ โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการแสวงหาความรุ้และนำเสนอองค์ความรู้ได้
(8.1 .3/1)


สาระการเรียนรู้
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษาฯ
การงานอาชีพฯ
สุขศึกษา
ศิลปะ
ประวัติศาสตร์
2. ทำอย่างไรให้เสื้อผ้าสะอาด และสวยงาม
- การเลือกใช้เสื้อผ้า
- การตัดเย็บ
- ลวดลายของผ้า
- การซัก รีด และจัดเก็บ
- การซ้อมแซม
มาตรฐาน ว 1.2
อธิบายลักษณะความแตกต่างของบุคคล แต่ละรูปร่าง/เชื้อชาติ/ประเทศ เพื่อที่จะได้เลือกใช้เสื้อผ้าได้อย่างเหมาะสม
(1.2 .3/1)
มาตรฐาน ว 2.1
อธิบายความสัมพันธ์ของแต่ละท้องถิ่นที่มีผลต่อการออกแบบลวดลายของผ้า
(2.1 .3/1)
มาตรฐาน ส 2.1
เข้าใจในประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น และสามารถเลือกใส่เสื้อผ้าได้อย่างเหมาะสมต่อสภาพท้องถิ่นตามกาลเทศะ (2.1 .3/1)

มาตรฐาน ง 1.1
สมารถใช้ จัดเก็บ และบำรุงรักษาเครื่องมือ เครื่องใช้ วัสดุ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงานตามคำแนะนำได้ถูกต้อง เลือกใช้ผ้าทำความสะอาด ซัก รีด จัดเก็บ และซ่อมแซมเสื้อผ้าได้อย่างเหมาะสม
(1.1 .3/2)
มาตรฐาน ง 2.1
เข้าใจเทคโนโลยีในการทำงาน สามารถผลิต และการออกแบบชิ้นงานจากผ้าได้อย่างสร้างสรรค์(2.1 .3/2)

มาตรฐาน พ 4.1
- เข้าใจและมีทักษะในการเลือกใช้เสื้อผ้า ผลิตภัณฑ์จากผ้าเพื่อสุขภาพ และปฏิเสธสิ่งที่เป็นผลเสียต่อสุขภาพ ตลอดทั้งอภิปราย พูดนำเสนอได้( 4.1 .3/5)
- อธิบายความสำคัญและความแตกต่างของครอบครัวที่มีผลต่อตนเองในการเลือกใช้เสื้อผ้า(2.1 .3/1)
มาตรฐาน ศ 1.1
- สามารถระบุสิ่งที่ชื่นชม และสิ่งที่ควรปรับปรุงในงานทัศนศิลป์ของตนเองได้
(
1.1 .3/8)

มาตรฐาน ส 4.2
สามารถเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างทางวัฒนธรรมของคนแต่ละท้องถิ่นที่มีผลต่อการเลือกใช้ผ้า การออกแบบเสื้อผ้าลวดลายของผ้า และรูปแบบของการตัดเย็บเสื้อผ้า(4.2 .3/3)

สาระการเรียนรู้
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษาฯ
การงานอาชีพฯ
สุขศึกษา
ศิลปะ
ประวัติศาสตร์
3. ผ้ากับการดำรงชีวิต
- การแต่งกายของชนชาติ
- ความเชื่อเกี่ยวกับผ้า
- พิธีกรรมและงานประเพณี
- การใช้ผ้าในชีวิตประจำวัน
มาตรฐาน ว 2.1
อธิบายความสัมพันธ์ของสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นที่มีผลต่อการใช้ผ้าในชีวิตประจำวัน(2.1 .3/1)
มาตรฐาน ว 2.2
อธิบายและนำเสนอการใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติเพื่อนำมาผลิตเป็นผ้า และใช้ผ้าได้อย่างประหยัด คุ้มค่า เหมาะสม ลดปัญหาสิ่งแวดล้อม(2.2 .3/3)
มาตรฐาน ว3.1
อธิบายการใช้ประโยชน์ของผ้าแต่ละชนิดได้
(3.1 .3/2)
มาตรฐาน ส 2.1
เข้าใจบทบาทหน้าที่ สิทธิ เสรีภาพของตนเอง และผู้อื่นในการทำกิจกรรม หรือดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับสังคม ตามหลักศาสนาวัฒนธรรมและความเชื่อ
(2.1 .3/2)

มาตรฐาน ง 1.1
เข้าใจความหมาย ความสำคัญของประโยชน์ วิธีการ ขั้นตอนในการทำงาน และสามารถทำงานตามขั้นตอน มีความรับผิดชอบ ขยัน มีทักษะกระบวนการทำงานและการจัดการการทำงานเป็นกลุ่ม การแสวงหาความรู้ และแก้ไขปัญหา
(1.1 .3/3)
มาตรฐาน ง 3.1
สามารถนำเทคโนโลยีความรู้มาประยุกต์เพื่อนำมาใช้และดูแลรักษาได้อย่างเหมาะสม
(3.1 .3/3)


มาตรฐาน พ 2.1
อธิบายความสำคัญและความแตกต่างของครอบครัวที่มีผลต่อตนเองในการแต่งกาย
(2.1 .3/1)
มาตรฐาน พ 4.1
เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพโดยการเลือกแต่งกายด้อย่างเหมาะสม
(4.1 .3/5)

มาตรฐาน ศ 1.1
สามารถระบุสิ่งที่ชื่นชม และสิ่งที่ควรปรับปรุงในงานทัศนศิลป์ของตนเองได้(1.1 .3/8)

มาตรฐาน ส 4.2
สามารถอธิบายลักษณะที่สำคัญของขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมของชุมชน ที่มีผลต่อการแต่งกาย และความเชื่อเกี่ยวข้องกับผ้า
(4.2 .3/2)
มาตรฐาน ส 5.2
สามารถอธิบายการแต่งกายในยุคสมัยต่างๆได้
(5.2 .3/2)
สาระการเรียนรู้
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษาฯ
การงานอาชีพฯ
สุขศึกษา
ศิลปะ
ประวัติศาสตร์
4. ผ้ากับอาชีพ
- ผลิตภัณฑ์จากผ้า
- การเพิ่มมูลค่าให้กับผ้า

มาตรฐาน ว 2.1
เข้าใจสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น โดยสามารถสำรวจและตรวจสอบแหล่งผลิตผ้าในท้องถิ่นได้(2.1 .3/1)
มาตรฐาน ว 3.1
อธิบายการใช้ประโยชน์ของผ้าแต่ละชนิด เพื่อนำมาใช้ในการสร้างสรรค์ชิ้นงานได้ และอภิปรายเกี่ยวกับโทษหรืออันตรายจากการใช้ผ้าแต่ละชนิดที่ไม่เหมาะสมได้ (3.1 .3/2)
มาตรฐาน ว8.1
สามารถเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือที่เหมาะสมในการทำงานได้
(8.1 .3/3)

มาตรฐาน ส 2.1
เข้าใจหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวข้องกับการแบ่งปัน เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขโดยการช่วยเหลือกัน เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน และดำรงชีวิตอย่างภารดรภาพ
(2.1 .3/3)
มาตรฐาน ส 3.1
สามารถอธิบายเหตุผลการแข่งขันทางการค้าที่มีผลต่อการกำหนดราคาสินค้าและเศรษฐกิจที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวกับธุรกิจผ้า และผลิตภัณฑ์จากผ้า(3.1 .3/1)


มาตรฐาน ง 1.1
เข้าใจความหมาย ความสำคัญของประโยชน์ วิธีการ ขั้นตอน มีความรับผิดชอบและขยัน
(1.1 .3/3)
มาตรฐาน ง 2.1
สามารถสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากผ้าได้เหมาะสมและสร้างสรรค์
(2.1 .3/2)
มาตรฐาน ง 3.1
เข้าใจและเห็นคุณค่า มีทักษะที่จำเป็นในการประกอบอาชีพเน้นแนวทางในการประกอบอาชีพมีคุณธรรมและเจตคติที่ดีต่ออาชีพ
(3.1 .3/1)


มาตรฐาน พ 3.1
สามารถควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกายขณะที่ใช้อุปกรณ์ ในการประดิษฐ์ชิ้นงาน
(3.1 .3/1)
มาตรฐาน พ 4.1
เห็นคุณค่าของการเสริมสร้างสุขภาพและบุคลิกภาพโดยเลือกผ้าที่นำมาสร้างผลิตภัณฑ์ได้เหมาะสม
(4.1 .3/5)

มาตรฐาน ศ 1.1
สามารถบรรยายรูปร่างรูปทรงในธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและงานศิลปะจากผ้าได้
(
1.1 .3/1)

มาตรฐาน ส 4.2
สามารถสรุปความสำคัญ
ของขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชนในการท่อผ้าหรือผลิตภัณฑ์จากผ้า
(4.2 .3/2)

สาระการเรียนรู้
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษาฯ
การงานอาชีพฯ
สุขศึกษา
ศิลปะ
ประวัติศาสตร์
5. ผ้าในอนาคต
- รูปแบบ ลักษณะเสื้อผ้าและการตัดเย็บในอนาคต
- ความต้องการเสื้อผ้าของมนุษย์ในอนาคต

มาตรฐาน ว 2.1
เข้าใจสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น สามารถสำรวจตรวจสอบแหล่งผลิตผ้าในท้องถิ่นอภิปรายความสำคัญของผ้าจากในอดีตปัจจุบันและวิเคราะห์แนวทางของลักษณะของผ้าในอนาคต (2.1 .3/1)
มาตรฐาน ว 8.1
แสดงความคิดเห็นและรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มโดยใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นำไปสู่การสร้างความรู้ นำเสนอจัดแสดงผลงานโดยอธิบายด้วยวาจาหรือเขียนอธิบายกระบวนการและผลงานให้ผู้อื่นเข้าใจ(8.1 .3/4)


มาตรฐาน5.2
ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์
(5.2 .3/5)


มาตรฐาน ง 1.1
เข้าใจกระบวนการทำงานและการจัดการ การทำงานเป็นกลุ่มการแสวงหาความรู้รักการทำงานและมีเจตคติที่ดีต่องาน(1.1 .3/3)
มาตรฐาน ง 2.1
เลือกใช้ผ้าในชีวิตประจำวันได้อย่างสร้างสรรค์
(2.1 .3/2)
มาตรฐาน ง 3.1
- ค้นหาข้อมูลอย่างมีขั้นตอนและนำเสนอข้อมูลในลักษณะต่างๆได้อย่างไร(3.1 .3/1)
- เข้าใจ เห็นคุณค่าและใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลการเรียนรู้การสื่อสารการแก้ปัญหา(3.1 .3/2)
มาตรฐาน พ 4.1
เห็นคุณค่าของการเลือกใส่เสื้อผ้าที่สะอาดเหมาะสมกับสภาพอากาศและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป
(4.1 .3/5)
มาตรฐาน พ 5.1
สามารถปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยจากอุบัติเหตุในบ้านโรงเรียนและการเดินทางได้
(5.1 .3/1)
มาตรฐาน ศ 1.1
สามารถวาดภาพถ่ายทอดความคิดความรู้สึกจากเหตุการณ์ชีวิตจริงโดยใช้เส้นรูปร่างรูปทรงสีและพื้นผิวได้
(
1.1 .3/6)

มาตรฐาน ส 4.2
เข้าใจพัฒนาการของมนุษย์ที่มีผลต่อความต้องการในการเลือกใช้ผ้าในอนาคต
(4.2 .3/1)
- เข้าใจคุณสมบัติของผ้าแต่ละชนิดและกระบวนการผลิตที่สอดคล้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากธรรมชาติ
-
เข้าใจและตระหนักเห็นคุณค่าต่อผ้าโดยใช้ทักษะการคิดการแก้ไขปัญหาในการวางแผนสร้างและประดิษฐ์ชิ้นงานได้อย่างสร้างสรรค์
-
เข้าใจออกแบบและวางแผนการประกอบการเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสิ่งประดิษฐ์จากผ้าและเศษผ้าได้


สิ่งที่รู้แล้วและสิ่งอยากเรียนรู้เกี่ยวกับโครงงานเรื่องการผจญภัยของหนอนไหม
สิ่งที่รู้แล้ว
สิ่งที่อยากเรียนรู้
- เศษผ้าสามารถทำเป็นที่มัดผมได้
- เศษผ้านำมาทำตุ๊กตาได้
- ผ้าสามารถทำเป็นกระเป๋าได้
- นำเศษผ้ามาทำเป็นนิทานได้
- เศษผ้านำมาทำกิ๊บติดผมได้
- เสื้อทำมาจากผ้า
- ผ้าไหมทำมาจากเส้นใยของหนอนไหม
- เศษผ้านำมาทำพวงกุญแจได้
- ผ้าไหมสามารถตัดเป็นเสื้อผ้าได้
- ผ้าสามารถทำเป็นที่ใส่ทิชชูและของเล่นได้
- เศษผ้านำมาทำพรมเช็ดเท้าได้
- เส้นด้ายนำมาถักเป็นผ้าพันคอได้
- เศษผ้านำมาตกแต่งขอบผ้าเช็ดหน้าได้
- ไหมพรมสามารถถักเป็นหมวกได้
- เศษผ้านำมาใส่ในไส้ของหมอนได้
- เส้นไหมนำมาทำเป็นผ้าขาวม้าได้
- เสื้อเก่านำมาทำหมอนได้
- เราจะแต่งกายอย่างไรให้เหมาะสม
- ผ้าคืออะไร และทำไหมต้องมีผ้า
- หนอนไหมมีกระบวนการเลี้ยงอย่างไร
- ผ้าทำมาจากอะไรได้บ้าง
- เราจะเพิ่มมูลค่าให้กับผ้าได้อย่างไร
- ทำไหมเราต้องใช้ผ้าในการดำรงชีวิต
- สีของผ้ามีได้อย่างไร และทำอย่างไรจึงจะได้สีต่างๆ
- เราจะตกแต่งเสื้อผ้าให้ดูดีขึ้นได่อย่างไร
- คุณสสมบัติของผ้าไหมมีอะไรบ้าง
- เราจะดูแลรักษาเสื้อผ้าได้อย่างไรบ้าง
- เราจะเพิ่มมูลค่าให้กับเศษผ้าได้อย่างไร
- อาหารของหนอนไหมมีอะไรบ้าง
- การทอผ้ามีกระบวนการทำอย่างไร
- ผ้ามีกี่ชนิด และอะไรบ้าง
- เสื้อแขนยาวทำมาจากผ้าชนิดใดได้บ้าง
- เราจะนำเส้นด้ายมาทำของใช้ได้อย่างไร
- ผ้าสามารถนำมาทำอะไรได้บ้างไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น