เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา1/2557 Topic: "1000 ล้านชีวิตในตัวเรา"
เป้าหมาย(Understanding Goal) :
1. เพื่อศึกษาความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต และกระบวนการในการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก ให้เข้ากับธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างสมดุล
2. เห็นคุณค่า และความสัมพันธ์ของความหลายหลายของสิ่งมีชีวิตกับมนุษย์ รวมทั้งรักษาสมดุลของสภาพแวดล้อม เพื่อทำให้ความหลากหลายทางชีวภาพคงอยู่ต่อไปได้

week 14 - 16

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ PBL (Problem Based Learning)
หน่วย : "1000  ล้านชีวิตในตัวเรา"
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 Quarter 2  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
เป้าหมายความเข้าใจรายสัปดาห์ :  นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกลไกการป้องกันและการทำลายเชื้อโรคหรือสิ่งแปลกปลอม การเกิดโรคที่เกิดจากความผิดปกติของภูมิคุ้มกันและจากการได้รับเชื้อโรคต่างๆ  รวมทั้งสามารถดูแลสุขภาพร่างกายของตนเองได้
Week
Input
Process
Output
Outcome
14 - 16
 18  .. - 5 .2557

โจทย์ :
เชื้อโรค
Key  Questions :
- นักเรียนคิดว่าเชื้อโรคที่อยู่รอบๆตัวเราเกิดขึ้นได้อย่างไร
- นักเรียนคิด ระบบคุ้มกันโรคในร่างกายเราเหมือนหรือต่างกันอย่างไร ถ้าหากร่างกายของเราขาดภูมิคุ้มกันจะเป็นอย่างไร


เครื่องมือคิด
Brainstorms : ร่วมกันแสดงความคิดเห็นจากดูคลิป  
Show and Share :  นำเสนอการทำน้ำหมักชีวภาพ  วิธีการทำน้ำหมัก  
Wall Thinking  การ์ตูนช่อง
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
ครู
นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้

- คลิป เรื่องเล่า เสาร์-อาทิตย์  แพทย์อาสาติดเชื้ออีโบลา

บรรยากาศในชั้นเรียน
- อินเทอร์เน็ต
ห้องสมุด

ชง : ครูให้นักเรียนดูคลิป เรื่องเล่า เสาร์-อาทิตย์  แพทย์อาสาติดเชื้ออีโบลา

ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด จากที่ได้ดู นักเรียนรู้สึกอย่างไร นักเรียนคิดว่าเชื้อโรคที่อยู่รอบๆตัวเราเกิดขึ้นได้อย่างไร

เชื่อม :
- นักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกัน
- นักเรียนแบ่งกลุ่มๆละ  3 4 คน ศึกษาค้นคว้าดังนี้
    - เชื้อโรคต่างๆเช่น เชื้อไวรัส เชื้อแบคที่เรีย  เชื้อรา   เชื้อโรคที่ปนเปื้อนในอาหาร ฯลฯ พร้อมทั้งศึกษาเกี่ยวกับสาเหตุ ลักษณะอาการ วิธีป้องกัน การดูแลสุขภาพ                               
- นักเรียนแต่ละกลุ่มวางแผนออกแบบการนำเสนอให้เพื่อนและครูฟังเช่น บทบาทสมมติ คลิปวิดีโอ วิทยากร เป็นต้น
- นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอแลกเปลี่ยนให้เพื่อนกลุ่มอื่นดูพร้อมทั้งตอบคำถาม และแสดงความคิดเห็นร่วมกัน
ชง :
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด  นักเรียนคิด ระบบคุ้มกันโรคในร่างกายเราเหมือนหรือต่างกันอย่างไร ถ้าหากร่างกายของเราขาดภูมิคุ้มกันจะเป็นอย่างไร
เชื่อม :
- นักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกัน
- นักเรียนแบ่งกลุ่มๆละ 4 คนศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันก่อเอง และภูมิคุ้มกันรับมา
- นักเรียนศึกษาดูงานจากแหล่งเรียนรู้ในชุมชนเช่น โรงพยาบาล เพื่อเก็บข้อมูลแล้วร่วมกันวางแผนเผยแพร่ ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคต่างๆ
ใช้ :
- นักเรียนเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโรคต่างๆ เช่น ไข้เลือดออก มือเท้าปากเปลื่อย โรคผิวหนัง  เป็นต้น
เชื่อม :
นักเรียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน :

- ดูเรื่องเล่า เสาร์-อาทิตย์  แพทย์อาสาติดเชื้ออีโบลา

- การศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับเชื้อโรคต่างๆเช่น เชื้อไวรัส เชื้อแบคที่เรีย  เชื้อรา   เชื้อโรคที่ปนเปื้อนในอาหาร ฯลฯ
- วางแผนออกแบบการนำเสนอ                                                    - การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโรคต่างๆ เช่น ไข้เลือดออก มือเท้าปากเปลื่อย โรคผิวหนัง  เป็นต้น
ชิ้นงาน :
- นำเสนอภูมิคุ้มกันในร่างกาย
- เผยแพร่ความรู้เรื่องโรค
สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ความรู้ :
กลไกการป้องกันและการทำลายเชื้อโรคหรือสิ่งแปลกปลอม การเกิดโรคที่เกิดจากความผิดปกติของภูมิคุ้มกันและจากการได้รับเชื้อโรคต่างๆ  รวมทั้งสามารถดูแลสุขภาพร่างกายของตนเองได้ทักษะ :
การวางแผนในการออกแบบ รูปแบบการนำเสนอ เพื่อถ่ายทอดสิ่งที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับโรคต่างๆ
 - สามารถเรียนรู้และเชื่อมโยงเรื่องที่ศึกษาเพื่อถ่ายทอดสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้ให้ผู้อื่นได้

ทักษะการรอยู่ร่วมกัน
นักเรียนแต่ละคนมีการทำงานร่วมกันในกิจกรรมการออกแบบรูปแบบการนำเสนอ เผยแพร่ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกัน
คุณลักษณะ
มีความคิดสร้างสรรค์ออกแบบการนำเสนอและเผยแพร่
-  มีวินัยและความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมาย
มีความมุ่งมั่นในการทำงาน
การเคารพและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
ตัวอย่างสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์นักเรียน
ภาพตัวอย่างกิจกรรมการเรียนรู้นักเรียน
Week 14 สิ่งที่สะท้อนว่า พี่ปาล์ม (ม.2) ได้อะไรบ้างจากกระบวนการเรียนรู้ PBL
แก่นเรื่อง : เชื้อโรค ทักษะการทำงานร่วมกัน : มีการทำงานเป็นกลุ่ม ภายในกลุ่มมีการวางแผนงาน แบ่งหน้าที่การทำงานอย่างชัดเจน ทักษะชีวิต : เรียนรู้การทำเกษตรพอเพียง เช่น การเลี้ยงไก่ไข่ ปลูกผัก เลี้ยงปลา ได้ลงมือทำจริงจนเกิดการเรียนรู้และนำมาใช้ประกอบการเรียนของตนเอง ทักษะการสืบค้นข้อมูล : สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อโรคต่างๆ สาเหตุขอโรค วิธีการป้องกัน และการดูแลสุขภาพตนเองจากโรคที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา เชื้อไวรัส ทักษะ ICT : การใช้คอมพิวเตอร์ในการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับโรคต่างๆ โรคที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา เชื้อไวรัส รวมทั้งนำเสนอผ่าน PowerPoint ได้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น