เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา1/2557 Topic: "1000 ล้านชีวิตในตัวเรา"
เป้าหมาย(Understanding Goal) :
1. เพื่อศึกษาความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต และกระบวนการในการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก ให้เข้ากับธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างสมดุล
2. เห็นคุณค่า และความสัมพันธ์ของความหลายหลายของสิ่งมีชีวิตกับมนุษย์ รวมทั้งรักษาสมดุลของสภาพแวดล้อม เพื่อทำให้ความหลากหลายทางชีวภาพคงอยู่ต่อไปได้

week 17 - 19

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ PBL (Problem Based Learning)
หน่วย : "1000  ล้านชีวิตในตัวเรา"
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 Quarter 2  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
เป้าหมายความเข้าใจรายสัปดาห์ :  นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบผลิตภัณฑ์ และการแปรรูป รวมทั้งสามารถออกแบบผลิตภัณฑ์ได้

Week
Input
Process
Output
Outcome
17 - 19
8 – 26
.. 2557
โจทย์ :
 การออกแบบผลิตภัณฑ์ และการแปรรูป
Key  Questions :
- นักเรียนคิดว่า การออกผลิตภัณฑ์มีความสำคัญและมีผลต่อการตลาดอย่างไร
- นักเรียนคิดว่าเราจะสามารถสร้างผลิตภัณฑ์จากผัก ไข่ ปลา และสร้างมูลค่าเพิ่มได้อย่างไร
- นักเรียนคิดว่าเราสามารถนำ ผัก ไข่ ปลา มาแปรรูปอะไรได้บ้าง และมีวิธีอย่างไรเครื่องมือคิด
Brainstorms : แสดงความคิดเห็นเสนอแนะการแปรรูปผลิตภัณฑ์(ผัก ไข่ ปลา)
Show and Share : การนำเสนอวิธีการแปรรูป ผัก ไข่ ปลา

ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
ครู
นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- อุปกรณ์ วัตถุดิบในการแปรรูป
บรรยากาศในชั้นเรียน
- อินเทอร์เน็ต
ห้องสมุด

ชง :
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนคิดว่า การออกผลิตภัณฑ์มีความสำคัญและมีผลต่อการตลาดอย่างไรบ้าง
เชื่อม :
- นักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกัน
- นักเรียนแบ่งกลุ่มๆละ  3 4 คน ศึกษาค้นคว้าดังนี้                               -  หลักการออกแบบผลิตภัณฑ์
- คุณประโยชน์ของการออกแบบผลิตภัณฑ์
- คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่ดี
- นักเรียนแต่ละกลุ่มวางแผนออกแบบการนำเสนอให้เพื่อนและครูฟัง
ชง :
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด  นักเรียนคิดว่าเราจะสามารถสร้างผลิตภัณฑ์จากผัก ไข่ ปลา และสร้างมูลค่าเพิ่มได้อย่างไร
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด   นักเรียนคิดว่าเราสามารถนำ ผัก ไข่ ปลา มาแปรรูปอะไรได้บ้าง และมีวิธีอย่างไร
เชื่อม :
- นักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกัน พร้อมทั้งเสนอวิธีการแปรรูป ผัก ไข่ ปลา ให้เพื่อนและครูฟัง
- นักเรียนแต่ละกลุ่มวางแผน วิธีการใหม่ๆ พร้อมทั้งนำเสนอให้เพื่อนและครูฟัง
- นักเรียนแต่ละกลุ่มๆ แบ่งหน้าที่ในการเตรียมอุปกรณ์  การแปรรูปผลิตภัณฑ์(ผัก ไข่ ปลา)
- ครูและนักเรียนแสดงความคิดเห็นเสนอแนะการแปรรูปผลิตภัณฑ์(ผัก ไข่ ปลา)
ใช้ :
- นักเรียนแต่ละกลุ่มทำแปรรูปผลิตภัณฑ์ตามที่ได้วางแผนไว้
- นักเรียนแต่ละคนสรุปขั้นตอนกระบวนการทำงานตั้งแต่เริ่มต้นตามความเข้าใจของตนเอง
เชื่อม :
นักเรียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน :
- การศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับ
- คุณประโยชน์ของการออกแบบผลิตภัณฑ์
- คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่ดี
- การเสนอวิธีการแปรรูป ผัก ไข่ ปลา

ชิ้นงาน :
- สรุปขั้นตอนกระบวนการทำงาน
- แปรรูป ผัก ไข่ ปลา
สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ความรู้ :
เข้าใจเกี่ยวกับวิธีการทำน้ำหมักชีวภาพ และสามารถทำน้ำหมักชีวภาพใช้เอง
ทักษะ :
- สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น ยอมรับฟังความคิดเห็นที่หลากหลายและแตกต่างจากตนเอง
- สามารถดูแลทำความสะอาดอุปกรณ์หลังจากใช้งานเสร็จ
- สามารถทำน้ำหมักชีวภาพใช้เองได้
การวางแผนการทำงาน
วางแผนการทำงานเป็นขั้นเป็นตอนแบ่งหน้าที่ในการทำงานและเตรียมอุปกรณ์ในการทำน้ำหมักชีวภาพ
คุณลักษณะ
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
- การเคารพยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
- กล้าแสดงความคิดเห็น
- รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย

Week 17 สิ่งที่สะท้อนว่า พี่ฝน (ม.2) ได้อะไรบ้างจากกระบวนการเรียนรู้ PBL
แก่นเรื่อง : ร่างกาย ทักษะการสืบค้นข้อมูล : สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างของร่างกาย ระบบต่างๆของร่างกาย เช่น ระบบทางเดินอาหาร ระบบทางเดินหายใจ ระบบสืบพันธุ์ ทักษะการสื่อสาร : มีการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร ระบบทางเดินหายใจ ระบบสืบพันธุ์ และการดูแลสุขภาพตนเองให้เพื่อนและครูฟัง ทักษะ ICT : การใช้คอมพิวเตอร์ในการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร ระบบทางเดินหายใจ ระบบสืบพันธุ์และการดูแลสุขภาพตนเอง คุณลักษณะ : เคารพ ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น มีความรับผิดชอบในการทำงานกลุ่ม รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดีมาก กล้าแสดงความคิดเห็น ติดตามงานของตนเอง

Week 18 สิ่งที่สะท้อนว่า พี่นก (ม.2) ได้อะไรบ้างจากกระบวนการเรียนรู้ PBL
แก่นเรื่อง : อาหารกับสุขภาพ ทักษะชีวิต : มีการวางแผนการกินอาหารที่เหมาะสมกับร่างกายตนเอง ร่วมทั้งการดูแลสุขภาพตนเอง เช่น เล่นกีฬา รับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย ทักษะการสืบค้นข้อมูล : สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการรับประทานอาหารที่เหมาะสมกับร่างกาย การหาดัชนีมวลกาย การควบคุมอาหาร ทักษะการสื่อสาร : มีการนำเสนอข้อมูลวิธีการดูแลสุขภาพตนเองให้เพื่อนและครูฟัง ทักษะ ICT : การใช้คอมพิวเตอร์ในการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับเกี่ยวกับการรับประทานอาหารที่เหมาะสมกับร่างกาย การหาดัชนีมวลกาย การควบคุมอาหาร คุณลักษณะ : เคารพและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น มีความรับผิดชอบในการทำงานกลุ่ม รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย มีความเป็นผู้นำ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดีมาก กล้าแสดงความคิดเห็น ติดตามงานของตนเอง

Week 19 สิ่งที่สะท้อนว่า พี่เอมมี่ (ม.2) ได้อะไรบ้างจากกระบวนการเรียนรู้ PBL
แก่นเรื่อง : เศรษฐศาสตร์กับการออกแบบผลิตภัณฑ์ ทักษะการสืบค้นข้อมูล : สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการออกแบบผลิตภัณฑ์ คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่ดี รูปแบบผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ การเป็นนักออกแบบที่ดีเชื่มโยงสู่ตนเอง ทักษะการสื่อสาร : มีการนำเสนอข้อมูลการออกแบบผลิตภัณฑ์ คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่ดี รูปแบบผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ การเป็นนักออกแบบที่ดีให้เพื่อและครูฟัง ทักษะ ICT : การใช้คอมพิวเตอร์ในการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการออกแบบผลิตภัณฑ์ คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่ดี รูปแบบผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ การเป็นนักออกแบบที่ดี ทักษะการทำงานร่วมกัน : มีการทำงานเป็นกลุ่ม ภายในกลุ่มมีการวางแผนงาน แบ่งหน้าที่การทำงานอย่างชัดเจน คุณลักษณะ : เคารพและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น มีความรับผิดชอบในการทำงานกลุ่ม รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี กล้าแสดงความคิดเห็น ติดตามงานของตนเอง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น