เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา1/2557 Topic: "1000 ล้านชีวิตในตัวเรา"
เป้าหมาย(Understanding Goal) :
1. เพื่อศึกษาความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต และกระบวนการในการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก ให้เข้ากับธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างสมดุล
2. เห็นคุณค่า และความสัมพันธ์ของความหลายหลายของสิ่งมีชีวิตกับมนุษย์ รวมทั้งรักษาสมดุลของสภาพแวดล้อม เพื่อทำให้ความหลากหลายทางชีวภาพคงอยู่ต่อไปได้

week 12 - 13

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ PBL (Problem Based Learning)
หน่วย : "1000  ล้านชีวิตในตัวเรา"
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
เป้าหมายความเข้าใจรายสัปดาห์ :  นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการทำน้ำหมักชีวภาพ และสามารถทำน้ำหมักชีวภาพใช้เองได้

Week
Input
Process
Output
Outcome
12 -13
4 – 15   ส..
2557
โจทย์ :
การทำน้ำหมักชีวภาพ
Key  Questions :
- นักเรียนแต่ละคนเลือกทำน้ำหมักจากอะไรและมีวิธีทำน้ำหมักอย่างไร
- นักเรียนคิดว่าน้ำหมักชีวภาพนำไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง และเกี่ยวของกับสิ่งมีชีวิตอย่างไร
- ถ้าเราจะทำน้ำหมักชีวภาพใช้เองเราจะทำอย่างไร
เครื่องมือคิด
Brainstorms : ร่วมกันแสดงความคิดเห็นจากดูคลิปการทำน้ำหมักชีวภาพ  วิธีการทำน้ำหมัก  
Show and Share :  นำเสนอการทำน้ำหมักชีวภาพ  วิธีการทำน้ำหมัก  
Wall Thinking  การ์ตูนช่อง
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
ครู
นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- เปลือกผลไม้  น้ำตาล  ถังหมัก น้ำ
- คลิป  การทำน้ำหมักชีวภาพ
บรรยากาศในชั้นเรียน
- อินเทอร์เน็ต
ห้องสมุด

วันจันทร์
ชง :
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด  ในช่วงปิดเรียนเหตุการณ์ที่นักเรียนประทับใจมีอะไรบ้าง
เชื่อม :
- ครูเล่าประสบการณ์ช่วงปิดเรียนที่ผ่านมา
- นักเรียนแต่ละคนเล่าเหตุการณ์ที่ตนเองประทับใจให้เพื่อนและครูฟัง
ชง :
- ครูให้นักเรียนนำน้ำหมักที่แต่ละคนทดลองทำจากที่บ้านมาแลกเปลี่ยนให้เพื่อนดู
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนแต่ละคนเลือกทำน้ำหมักจากอะไรและมีวิธีทำน้ำหมักอย่างไร
เชื่อม :
นักเรียนนำเสนอเกี่ยวกับวิธีการทำน้ำหมักให้เพื่อนและครูฟัง
อังคาร
ชง :
ครูเปิดคลิป  การทำน้ำหมักชีวภาพให้นักเรียนดู
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด  นักเรียนได้เรียนรู้อะไร เห็นอะไร และรู้สึกอย่างไร จากสิ่งที่ได้ดู                                                         เชื่อม :
- ครูและนักเรียนวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นจากการดูคลิป  การทำน้ำหมักชีวภาพ
พฤหัสบดี ศุกร์
ชง :
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด  นักเรียนคิดว่าน้ำหมักชีวภาพนำไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง และเกี่ยวของกับสิ่งมีชีวิตอย่างไร
- ถ้าเราจะทำน้ำหมักชีวภาพใช้เองเราจะทำอย่างไร
จันทร์ อังคาร
เชื่อม :
นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น พร้อมทั้งนำเสนอวิธีการทำน้ำหมักของคนในชุมชนที่ตนเองรู้จัก
- นักเรียนแบ่งกลุ่มๆละ 4 คน ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำน้ำหมักชีวภาพรวมทั้งหาวิธีการใหม่ๆ พร้อมทั้งนำเสนอให้เพื่อนและครูฟัง
- นักเรียนแต่ละกลุ่มๆ แบ่งหน้าที่ในการเตรียมอุปกรณ์  พร้อมทั้งนำเสนอให้เพื่อนและครูฟัง
พฤหัสบดี ศุกร์
ใช้ :
- นักเรียนแต่ละกลุ่มทำน้ำหมักชีวภาพตามที่ได้วางแผนไว้
- สังเกตการณ์เปลี่ยนแปลง และบันทึกผล
- นักเรียนแต่ละกลุ่มทำคลิปสาธิตการทำน้ำหมัก ขั้นตอนการทำน้ำหมักชีวภาพ
- นักเรียนแต่ละคนประมวลความรู้ของตนเองผ่านการ์ตูนช่อง
เชื่อม :
นักเรียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน :
- ดูคลิป  การทำน้ำหมักชีวภาพ
- การวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นจากการดูคลิป  การทำน้ำหมักชีวภาพ
- นำเสนอเกี่ยวกับวิธีการทำน้ำหมัก
- การศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับการผลิตไวน์ผลไม้
ชิ้นงาน :
- น้ำหมักชีวภาพ
- คลิปสาธิตการทำน้ำหมัก ขั้นตอนการทำน้ำหมักชีวภาพ
- บันทึกผลจากการสังเกตการเปลี่ยนแปลงของ
- การ์ตูนช่องเกี่ยวกับน้ำหมักชีวภาพ
สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ความรู้ :
เข้าใจเกี่ยวกับวิธีการทำน้ำหมักชีวภาพ และสามารถทำน้ำหมักชีวภาพใช้เอง
ทักษะ :
- สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น ยอมรับฟังความคิดเห็นที่หลากหลายและแตกต่างจากตนเอง
- สามารถดูแลทำความสะอาดอุปกรณ์หลังจากใช้งานเสร็จ
- สามารถทำน้ำหมักชีวภาพใช้เองได้
การวางแผนการทำงาน
วางแผนการทำงานเป็นขั้นเป็นตอนแบ่งหน้าที่ในการทำงานและเตรียมอุปกรณ์ในการทำน้ำหมักชีวภาพ
คุณลักษณะ
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
- การเคารพยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
- กล้าแสดงความคิดเห็น
- รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
ตัวอย่างสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์นักเรียน


Week 12
สิ่งที่สะท้อนว่า พี่กีตาร์ (ม.2) ได้อะไรบ้างจากกระบวนการเรียนรู้ PBL

แก่นเรื่อง :  กระบวนการทำงานของจุลลินทรีย์ / การหมัก
ทักษะการทำงานร่วมกัน : มีการทำงานเป็นกลุ่ม ภายในกลุ่มมีการวางแผนงาน แบ่งหน้าที่การทำงานอย่างชัดเจน ทุกคนมีส่วนร่วมในทีม
ทักษะชีวิต : สามารถใช้งานอุปกรณ์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม รวมทั้งดูแลทำความสะอาดอุปกรณ์หลังจากใช้งานเสร็จ สามารถทำน้ำหมักชีวภาพจากผลไม้ น้ำหมักกำจัดแมลง   เรียนรู้การทำเกษตรพอเพียง เช่น การเลี้ยงไก่ไข่ ปลูกผัก เลี้ยงปลา ได้ลงมือทำจริงจนเกิดการเรียนรู้และนำมาใช้ประกอบการเรียนของตนเอง
การวางแผนการทำงาน: วางแผนการทำงานเป็นขั้นเป็นตอนแบ่งหน้าที่ในการทำงาน ทำให้งานเสร็จตามเวลา
ทักษะการสื่อสาร : มีการประสานงานกับแม่ครัวก่อนที่จะเก็บผักขาย รวมทั้งสามารถนำเสนอถ่ายทอดสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้ให้ผู้อื่นเข้าใจ                                                                                                                    
 คุณลักษณะ : เคารพ ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น มีความรับผิดชอบในการทำงานกลุ่ม เช่น การเตรียมอุปกรณ์ในการเรียนรู้ รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย  สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดีมาก กล้าแสดงความคิดเห็น ติดตามงานของตนเอง


1 ความคิดเห็น:

  1. ในสัปดาห์นี้พี่ม.2 ได้นำน้ำหมักที่แต่ละคนทดลองทำจากที่บ้านมาแลกเปลี่ยนให้เพื่อนดู พร้อมทั้งเสนอวิธีการทำ จากนั้นนักเรียนได้ดูคลิปพร้อมทั้งร่วมกันวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นจากการดูคลิป การทำน้ำหมักชีวภาพ
    นักเรียนแบ่งกลุ่มๆละ 4 คน ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำน้ำหมักชีวภาพรวมทั้งหาวิธีการใหม่ๆ การนำไปใช้ประโยชน์พร้อมทั้งนำเสนอให้เพื่อนและครูฟัง
    แต่ละกลุ่มแบ่งหน้าที่ในการเตรียมอุปกรณ์ในการทำน้ำหมักชีวภาพตามที่ได้วางแผนไว้ มีน้ำหมักสะเดา มะกรูด หว่านหางจระเข้ ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการทำงานและเตรียมอุปกรณ์ นอกจากนี้พี่ๆม.2 ได้ดูแลให้อาหารไก่และปลาดุกเช่นเคย
    จากนั้นครูให้นักเรียนนำเสนอสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้พร้อมทั้งสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

    ตอบลบ