เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา1/2557 Topic: "1000 ล้านชีวิตในตัวเรา"
เป้าหมาย(Understanding Goal) :
1. เพื่อศึกษาความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต และกระบวนการในการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก ให้เข้ากับธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างสมดุล
2. เห็นคุณค่า และความสัมพันธ์ของความหลายหลายของสิ่งมีชีวิตกับมนุษย์ รวมทั้งรักษาสมดุลของสภาพแวดล้อม เพื่อทำให้ความหลากหลายทางชีวภาพคงอยู่ต่อไปได้

วันพฤหัสบดีที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

Mind Mapping (เนื้อหา/ครู)


Question :

สิ่งมีชีวิตมีกระบวนการในการปรับตัวให้เข้ากับธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างไร


ภูมิหลังของปัญหา

            สิ่งมีชีวิตในโลกมีมากมายหลายชนิด แต่ละชนิดก็มีความแตกต่างกัน อาทิเช่น ลักษณะทางพันธุกรรม แหล่งที่อยู่อาศัย รูปแบบการเจริญเติบโต และการขยายพันธุ์ โดยมนุษย์และสิ่งแวดล้อมจะมีความสัมพันธ์กันทั้งทางตรงและทางอ้อม เรียกได้ว่าเป็นปัจจัยสี่ของกันและกัน ซึ่งสิ่งหนึ่งที่ช่วยให้สิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดสามารถดำรงค์ชีวิตอยู่ได้ กับการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ ที่นับวันจะเสื่อมโทรมลง นั้นคือกระบวนการปรับตัว ด้วยวิธีการพิเศษของสิ่งมีชีวิตแต่ละสิ่ง เริ่มตั้งแต่ จุลชีวิตขนาดเล็กไปจนถึง สิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่ เช่น การขยายพันธุ์ของแหนแดง ที่ถูกจำกัดด้วยพื้นที่ของอ่างน้ำ ซึ่งแหนแดงก็จะมีวิธีการจัดการตัวเองด้วยกายย่อยสลายตัวเองออกไปจากกลุ่ม ซึ่งต้นที่ถูกย่อยจะเป็นต้นที่เกิดอยู่รอบนอกสุดของกลุ่มและอยู่ขอบริมของอ่างน้ำ
           ดังนั้นจึงจำเป็นที่นักเรียนต้องเรียนรู้เกี่ยวกับ กระบวนการดำเนินชีวิตของสิ่งมีชีวิตที่ปรับตัวเข้ากับรูปแบบของธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงไป และเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันโดยพึ่งพาอาศัยกันได้อย่างสมดุลและดำรงค์ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ

เป้าหมายของความเข้าใจ (Understanding Goals) :

           1. เพื่อศึกษาความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตและกระบวนการในการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กให้เข้ากับธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างสมดุล

           2. เห็นคุณค่า และความสัมพันธ์ของความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตกับมนุษย์ รวมทั้งรักษาสมดุลของสภาพแวดล้อม เพื่อทำให้ความหลากหลายทางชีวภาพคงอยู่ต่อไปได
ตารางวิเคราะห์วมาตรฐานการเรียนรู้ 


ตารางวิเคราะห์ความสัมพันธ์สาระการเรียนรู้กับมาตรฐานและตัวชี้วัดแต่ละกลุ่มสาระ
หน่วย :  1000 ล้านชีวิตในตัวเรา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2    ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2557

สาระการเรียนรู้
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ประวัติศาสตร์
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สุขศึกษาและพลานามัย
ศิลปะ
สร้างฉันทะ สร้างแรงบันดาลใจ
- เลือกเรื่องที่อยากเรียนรู้
- ตั้งชื่อหน่วยการเรียนรู้
- สิ่งที่รู้แล้ว สิ่งที่อยากเรียนรู้
- ปฏิทินการเรียนรู้

มาตรฐาน ว 8.1
- สามารถตั้งคำถามหรือตัวแปรที่สำคัญในการสำรวจตรวจสอบรวมทั้งศึกษาเรื่องที่สนใจได้อย่างครอบคลุมและน่าเชื่อถือได้  
(ว 8.1 ม.2/1)
- สามารถรวบรวมข้อมูลจัดกระทำข้อมูลได้ (ว 8.1 ม.2/4)
- สามารถสร้างคำถามที่นำไปสู่การสำรวจตรวจสอบในเรื่องที่เกี่ยวข้องแล้วนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ได้ 
(ว 8.1 ม.2/7)
- บันทึกและอธิบายจากการสังเกตการสำรวจตรวจสอบค้นคว้าเพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆให้ได้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้ยอมรับการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลที่ค้นพบได้ 
(ว 8.1 ม.2/8)
- สามารถจัดแสดงผลงานเขียนรายงาน แสดงบทบาทสมมติ หรืออธิบายเกี่ยวกับแนวคิดและกระบวนการ และผลของโครงงาน ชิ้นงานให้ผู้อื่นเข้าใจได้
 (ว 8.1 ม.2/9)
มาตรฐาน ส1.1
- เห็นคุณค่าของการพัฒนาจิตเพื่อการเรียนรู้และการดำเนินชีวิตได้
(ส1.1 ม.2/9)
- เห็นคุณค่าและวิเคราะห์การปฏิบัติตัวในการพัฒนาตนเพื่อการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ (ส1.1 ม.3/7)
มาตรฐาน ส1.2
- มีมรรยาทของความเป็น  ศาสนิกชนที่ดี 
(ส1.2.2/2)
มาตรฐาน ส2.2
- สามารถวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ ชีวิตความเป็นอยู่ได้
(ส2.2 ม.2/2)

มาตรฐาน ส 4.1
- วิเคราะห์ความแตกต่างของแต่ละชุมชน ที่สอดคล้องกับความจริงของเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ (4.1  .2/2)
- ใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ในการศึกษาเรื่องราวต่างๆที่ตนเองสนใจ (4.1  .3/2)
มาตรฐาน ส 4.2
- เปรียบเทียบความ   เหมือนและความต่างทางวัฒนธรรมของชุมชนตนเองกับชุมชนอื่นๆ (4.2  .2/1) 
มาตรฐาน ง 1.1
- เข้าใจและสามารถใช้ทักษะการแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาการทำงาน (1.1.2 /1)
- เข้าใจและสามารถใช้กระบวนการแก้ปัญหาในการทำงาน (1.1 .2 /2 )
- มีจิตสำนึกในการทำงานและใช้ทรัพยากรในการปฏิบัติงานอย่างคุ้มค่า (1.1 .2 /3 )
- อธิบายวิธีการทำงานเพื่อการดำรงชีวิต (ง 1.1 .4-6 /1 )
- สามารถสร้างผลงานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์และมีทักษะในการทำงานร่วมกัน
 (ง 1.1 .4-6 /2 )
- มีทักษะในการจัดการทำงาน
 (ง 1.1 .4-6 /3 )

- มีทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการทำงาน
 (ง 1.1 .4-6 /4 )
- มีทักษะในการแสวงหาความรู้เกี่ยวกับสื่อเพื่อการดำรงชีวิต 
 (ง 1.1 .4 /5 )
- มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการทำงาน (ง 1.1 .4-6 /6 )

มาตรฐาน  พ 1.1
- ระบุปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการด้านร่างกายอารมณ์ สังคมและสติปัญญาในวัยรุ่นได้
(พ 1.1.2/2)
มาตรฐาน  พ 2.1
- เข้าใจและสามารถอธิบายความสำคัญของการสร้างและรักษาสัมพันธภาพในการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
(2.1.3/1 )
มาตรฐาน  พ 3.1
- ใช้ความสามารถของตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพของทีม คำนึงถึงผลที่เกิดต่อผู้อื่นและชุมชน                  (3.1.3/2)
มาตรฐาน  พ 3.2
- เลือกเข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกายเล่นกีฬาตามความถนัดพร้อมทั้งวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างบุคคลเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเอง  
(3.2 ม.2/2)
- มีวินัย ปฏิบัติตามกฎกติกา และข้อตกลงในการเล่นกีฬาที่เลือกได้ (3.2 ม.3/3)
- นำผลในการปฏิบัติในการเล่นกีฬามาสรุปเป็นวิธีที่เหมาะสมกับร่างกายของตนเองด้วยความมุ่งมั่นได้ (3.2 ม.3/5)

มาตรฐาน ศ1.1
- วาดภาพโดยใช้เทคนิคของแสง เงา  น้ำหนัก และวรรณะสี
สร้างงานทัศนศิลป์เป็นแผนภาพแผนผังและภาพประกอบเกี่ยวกับเรื่องที่อยากเรียนรู้และสนใจ เพื่อถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจ (1.1.2/3)


สาระการเรียนรู้
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ประวัติศาสตร์
การงานอาชีพ และเทคโนโลยี
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
ร่างกาย/สิ่งมีชีวิต
- พืช การปลูกผักกินเอง
- สัตว์ การเลี้ยงไก่ ปลา
การออกแบบโรงเรือนไก่
มาตรฐาน ว1.2
- สำรวจและอธิบายเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ สิ่งมีชีวิตในท้องถิ่นของตนเองที่ทำให้สิ่งมีชีวิตดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างสมดุล
 (ว1.2 ม.3/4)
มาตรฐาน ว2.1
- สำรวจระบบนิเวศต่างๆในโรงเรียน ท้องถิ่น และสามารถอธิบายความสัมพันธ์ของระบบนิเวศกับสิ่งมีชีวิตได้
(ว 2.1 ม.3/1)
มาตรฐาน ว 2.2
- วิเคราะห์สภาพปัญหาสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นตนเองพร้อมทั้งเสนอแนวทางในการแก้ไขได้ (ว 2.2 ม.3/1)
มาตรฐาน ว 6.1
- สำรวจ วิเคราะห์และอธิบายการใช้ประโยชน์ การปรับปรุงคุณภาพของดินเพื่อใช้ในการเกษตร ปลูกผักปลอดสารพิษและนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ (ว 6.1 ม.2/2)
มาตรฐาน ว 8.1
- สามารถตั้งคำถามหรือตัวแปรที่สำคัญในการสำรวจตรวจสอบรวมทั้งศึกษาเรื่องที่สนใจได้อย่างครอบคลุมและน่าเชื่อถือได้(ว 8.1 ม.2/1)
- สามารถรวบรวมข้อมูลจัดกระทำข้อมูลได้
(ว 8.1 ม.2/4)
- สามารถสร้างคำถามที่นำไปสู่การสำรวจตรวจสอบในเรื่องที่เกี่ยวข้องแล้วนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ได้  (ว 8.1 ม.2/7)

- บันทึกและอธิบายจากการสังเกตการสำรวจตรวจสอบค้นคว้าเพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆให้ได้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้ยอมรับการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลที่ค้นพบได้ 
(ว 8.1 ม.2/8)
- สามารถจัดแสดงผลงานเขียนรายงาน แสดงบทบาทสมมติ หรืออธิบายเกี่ยวกับแนวคิดและกระบวนการ และผลของโครงงาน ชิ้นงานให้ผู้อื่นเข้าใจได้
(ว 8.1 ม.2/9)
มาตรฐาน ส1.1
- เห็นคุณค่าของการพัฒนาจิตเพื่อการเรียนรู้และการดำเนินชีวิตได้
(ส1.1 ม.2/9)
- เห็นคุณค่าและวิเคราะห์การปฏิบัติตัวในการพัฒนาตนเพื่อการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้  (ส1.1 ม.3/7)
มาตรฐาน ส1.2
- มีมารยาทของความเป็น  ศาสนิกชนที่ดี
 (ส1.2.2/2)

มาตรฐาน ส 4.1
- วิเคราะห์ความแตกต่างของแต่ละชุมชน ที่สอดคล้องกับความจริงของเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์(4.1  .2/2)

มาตรฐาน ง 1.1
- เข้าใจและสามารถใช้ทักษะการแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาการทำงาน (1.1.2 /1)
- เข้าใจและสามารถใช้กระบวนการแก้ปัญหาในการทำงาน (1.1 .2 /2 )
- มีจิตสำนึกในการทำงานและใช้ทรัพยากรในการปฏิบัติงานอย่างคุ้มค่า (1.1 .2 /3 )
- สามารถทำงานและอธิบายขั้นตอนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ   (1.1 .3 /1)
- อธิบายวิธีการทำงานเพื่อการดำรงชีวิต (ง 1.1 .4-6 /1 )
- สามารถสร้างผลงานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์และมีทักษะในการทำงานร่วมกัน
 (ง 1.1 .4-6 /2 )
- มีทักษะในการจัดการทำงาน (ง 1.1 .4-6 /3 )
- มีทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการทำงาน
  (ง 1.1 .4-6 /4 )
- มีทักษะในการแสวงหาความรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศเพื่อการดำรงชีวิต  (ง 1.1 .4 /5 )
- มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการทำงาน (ง 1.1 .4-6 /6 )
มาตรฐาน   ง 2.1
- มีความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการตัดต่อคลิปการทำเกษตร 
(ง 2.1 .2 /3)
- เลือกใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ต่อชีวิต สังคมและสิ่งแวดล้อมและเลือกใช้เทคโนโลยีที่ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  (ง 2.1 .2 /4)
มาตรฐาน   ง 3.1
- ใช้ซอฟแวร์ในการทำงานเช่น Picasa 3, Sony vegas Pro 11 ได้  (ง 3.1 .2 /4)
- ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนำเสนองานในรูปแบบวีดีโอได้  (ง 3.1 .3 /3)

- ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างสรรค์ชิ้นงานได้จากจินตนาการอย่างมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบ (ง 3.1 .3 /4)
- ติดต่อสื่อสาร ค้นหาข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ต(3.1 .4-6/9)
- อธิบายข้อควรปฏิบัติสำหรับผู้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ                           (3.1 .4-6/13)

มาตรฐาน  พ 1.1
- ระบุปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการด้านร่างกายอารมณ์ สังคมและสติปัญญาในวัยรุ่นได้
(พ 1.1.2/2)
มาตรฐาน  พ 2.1
- เข้าใจและสามารถอธิบายความสำคัญของการสร้างและรักษาสัมพันธภาพในการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
(2.1.3/1 )
มาตรฐาน  พ 3.1
- ใช้ความสามารถของตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพของทีม คำนึงถึงผลที่เกิดต่อผู้อื่นและชุมชน                  (3.1.3/2)
มาตรฐาน  พ 3.2
- เลือกเข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกายเล่นกีฬาตามความถนัดพร้อมทั้งวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างบุคคลเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเอง
 (3.2 ม.2/2)
- มีวินัย ปฏิบัติตามกฎกติกา และข้อตกลงในการเล่นกีฬาที่เลือกได้ (3.2 ม.3/3)
- นำผลในการปฏิบัติในการเล่นกีฬามาสรุปเป็นวิธีที่เหมาะสมกับร่างกายของตนเองด้วยความมุ่งมั่นได้ (3.2 ม.3/5)

มาตรฐาน ศ1.1
- วาดภาพโดยใช้เทคนิคของแสง เงา  น้ำหนัก และวรรณะสี                   -สร้างงานทัศนศิลป์เป็นแผนภาพแผนผังแลภาพประกอบเกี่ยวกับเรื่องที่อยากเรียนรู้และสนใจ เพื่อถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจ         (1.1.2/3)


สาระการเรียนรู้
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ประวัติศาสตร์
การงานอาชีพ และเทคโนโลยี
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
จุลินทรีย์  รา แบคทีเรีย
- ประโยชน์และโทษของ จุลินทรีย์  รา แบคทีเรีย
- การทดสอบสารอาหาร
- การทำไวน์
มาตรฐาน ว 1.1
- อธิบายโครงสร้างและการทำงานของระบบย่อยอาหาร ระบบหมุนเวียนเลือด ระบบหายใจระบบประสาทที่สอดคล้องกับพฤติกรรมการกินได้  (ว1.1 ม.2/1)
- อธิบายความสัมพันธ์ของระบบต่างๆของร่างกาย รวมทั้งสังเกตพฤติกรรมของมนุษย์ สัตว์ และสิ่งมีชีวิตที่ตอบสนองต่อสิ่งเร้าภายนอกและภายในได้
(ว1.1 ม.2/2-3)
- อธิบายเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการขยายพันธุ์ ปรับปรุงพันทางการเกษตร รวมทั้งนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้
(ว1.1 ม.2/4)


- สามารถทดลองวิเคราะห์และอธิบายสารอาหารในอาหาร มีปริมาณพลังงาน และสัดส่วนที่เหมาะสมกับเพศและวัยได้ 
(ว1.1 ม.2/5)
- อธิบายเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย และนำความรู้ไปใช้ในการดูแลรักษาสุขภาพได้                  (ว1.1 ม.4-6/4)
มาตรฐาน ว 1.2
- สำรวจและอธิบายเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ แหล่งอาหารในท้องถิ่นของตนเองที่ทำให้สิ่งมีชีวิตดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างสมดุล
 (ว1.2 ม.3/4)
มาตรฐาน ว 2.1
- สำรวจระบบนิเวศต่างๆในท้องถิ่นและสามารถอธิบายความสัมพันธ์ของระบบนิเวศกับสิ่งมีชีวิตได้ (ว 2.1 ม.3/1)

มาตรฐาน ว 2.2
- วิเคราะห์สภาพปัญหาสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นตนเองพร้อมทั้งเสนอแนวทางในการแก้ไขได้ (ว 2.2 ม.3/1)
มาตรฐาน ว 6.1
- สำรวจ วิเคราะห์และอธิบายการใช้ประโยชน์ การปรับปรุงคุณภาพของดินเพื่อใช้ในการเกษตรและนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้
(ว 6.1 ม.2/2)
มาตรฐาน ว 8.1
- สามารถตั้งคำถามหรือตัวแปรที่สำคัญในการสำรวจตรวจสอบรวมทั้งศึกษาเรื่องที่สนใจได้อย่างครอบคลุมและน่าเชื่อถือได้
(ว 8.1 ม.2/1)
- สามารถรวบรวมข้อมูลจัดกระทำข้อมูลได้
(ว 8.1 ม.2/4)

- สามารถสร้างคำถามที่นำไปสู่การสำรวจตรวจสอบในเรื่องที่เกี่ยวข้องแล้วนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ได้ 
(ว 8.1 ม.2/7)
- บันทึกและอธิบายจากการสังเกตการสำรวจตรวจสอบค้นคว้าเพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆให้ได้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้ยอมรับการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลที่ค้นพบได้  (ว 8.1 ม.2/8)
- สามารถจัดแสดงผลงานเขียนรายงาน แสดงบทบาทสมมติ หรืออธิบายเกี่ยวกับแนวคิดและกระบวนการ และผลของโครงงาน ชิ้นงานให้ผู้อื่นเข้าใจได้
(ว 8.1 ม.2/9)
มาตรฐาน ส1.1
- เห็นคุณค่าของการพัฒนาจิตเพื่อการเรียนรู้และการดำเนินชีวิตได้ (ส1.1 ม.2/9)
- เห็นคุณค่าและวิเคราะห์การปฏิบัติตัวในการพัฒนาตนเพื่อการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ (ส1.1 ม.3/7)
มาตรฐาน ส1.2
- มีมรรยาทของความเป็น  ศาสนิกชนที่ดี  (ส1.2.2/2)
มาตรฐาน ส2.2
- สามารถวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ ชีวิตความเป็นอยู่ได้  
(ส2.2 ม.2/2)


มาตรฐาน ส 4.1
- ใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ในการศึกษาเรื่องราวต่างๆที่ตนเองสนใจ (4.1  .3/2)
มาตรฐาน ส 4.2
- เปรียบเทียบความ   เหมือนและความต่างทางวัฒนธรรมของชุมชนตนเองกับชุมชนอื่นๆ (4.2  .2/1) 
มาตรฐาน ง 1.1
- เข้าใจและสามารถใช้ทักษะการแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาการทำงาน (1.1.2 /1)
- เข้าใจและสามารถใช้กระบวนการแก้ปัญหาในการทำงาน (1.1 .2 /2 )
- มีจิตสำนึกในการทำงานและใช้ทรัพยากรในการปฏิบัติงานอย่างคุ้มค่า (1.1 .2 /3 )
- สามารถทำงานและอธิบายขั้นตอนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ  (1.1 .3 /1)
- อธิบายวิธีการทำงานเพื่อการดำรงชีวิต (ง 1.1 .4-6 /1 )
- สามารถสร้างผลงานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์และมีทักษะในการทำงานร่วมกัน
 (ง 1.1 .4-6 /2 )
- มีทักษะในการจัดการทำงาน (ง 1.1 .4-6 /3 )

- มีทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการทำงาน
  (ง 1.1 .4-6 /4 )
- มีทักษะในการแสวงหาความรู้เกี่ยวกับสื่อเพื่อการดำรงชีวิต   (ง 1.1 .4 /5 )
- มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการทำงาน (ง 1.1 .4-6 /6 )
มาตรฐาน   ง 2.1
- มีความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการตัดต่อคลิปการเลือกซื้ออาหาร 
(ง 2.1 .2 /3)
- เลือกใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ต่อชีวิต สังคมและสิ่งแวดล้อมและเลือกใช้เทคโนโลยีที่ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (ง 2.1 .2 /4)
มาตรฐาน   ง 3.1
- ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนำเสนองานในรูปแบบวีดีโอได้  (ง 3.1 .3 /3)- ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างสรรค์ชิ้นงานได้จากจินตนาการอย่างมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบ (ง 3.1 .3 /4)
- ติดต่อสื่อสาร ค้นหาข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ต(3.1 .4-6/9)
- อธิบายข้อควรปฏิบัติสำหรับผู้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ                           (3.1 .4-6/13)

มาตรฐาน  พ 1.1
- ระบุปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการด้านร่างกายอารมณ์ สังคมและสติปัญญาในวัยรุ่นได้
(พ 1.1.2/2)
มาตรฐาน  พ 2.1
- เข้าใจและสามารถอธิบายความสำคัญของการสร้างและรักษาสัมพันธภาพในการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
(2.1.3/1 )
มาตรฐาน  พ 3.1
- ใช้ความสามารถของตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพของทีม คำนึงถึงผลที่เกิดต่อผู้อื่นและชุมชน                  (3.1.3/2)มาตรฐาน  พ 3.2
- เลือกเข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกายเล่นกีฬาตามความถนัดพร้อมทั้งวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างบุคคลเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเอง  (3.2 ม.2/2)
- มีวินัย ปฏิบัติตามกฎกติกา และข้อตกลงในการเล่นกีฬาที่เลือกได้                  (3.2 ม.3/3)
- นำผลในการปฏิบัติในการเล่นกีฬามาสรุปเป็นวิธีที่เหมาะสมกับร่างกายของตนเองด้วยความมุ่งมั่นได้ (3.2 ม.3/5)

มาตรฐาน ศ1.1
- วาดภาพโดยใช้เทคนิคของแสง เงา  น้ำหนัก และวรรณะสี -สร้างงานทัศนศิลป์เป็นแผนภาพแผนผังและภาพประกอบเกี่ยวกับเรื่องที่อยากเรียนรู้และสนใจ เพื่อถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจ
(1.1.2/3)
สิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่อยากเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ PBL (Problem Based Learning)
หน่วย  : "1000  ล้านชีวิตในตัวเรา"
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

สิ่งที่รู้แล้ว
สิ่งที่อยากเรียนรู้
- สิ่งมีชีวิตจำเป็นต้องได้รับสารอาหาร
- แบคทีเรียที่อยู่ในปากของเราทำให้มีกลิ่นปาก
- สิ่งมีชีวิตสามารถเจริญเติบโตได้
- ในร่างกายมนุษย์ประกอบด้วยเซลล์หลายเซลล์
- เม็ดเลือดขาวป้องกันการเกิดโรคต่าง
- ในใบไม้มีสารคลอโรฟิลล์(สีเขียว)
- ร่างกายสามารถขยับได้มาจากกล้ามเนื้อ เอ็น
- สิ่งมีชีวิตมีหลายรูปแบบ
- ในร่างกายมีแบคทีเรียทั้งดี และไม่ดี
- สิ่งมีชีวิตเล็กๆที่อยู่ในตัวเรามี แบคทีเรีย เชื้อรา พยาธิ
- สิ่งมีชีวิต เช่น คน พืช สัตว์
- สิ่งมีชีวิตมีทั้งแบบกินพืชแลแบบกินสัตว์
- มีสิ่งมีชีวิตจำนวนมากที่เราไม่สามารถมองได้ด้วยตาเปล่า
- ในร่างกายของเรามีสิ่งมีชีวิตมากมายหลายล้านตัวในร่างกายของเรา
- ในร่างกายของเรามีสิ่งมีชีวิตอะไรบ้าง
- สิ่งมีชีวิตค้นพบได้อย่างไรบนโลก
- สิ่งมีชีวิตบนโลกมีความสัมพันธ์กันอย่างไร
- ส่งมีชีวิตแต่ละชนิดมีการเจริญเติบโตอย่างไร
- ในร่างกายเรามีจุลินทรีย์อะไรบ้างและทำหน้าที่อย่างไร
- จุลินทรีย์แบ่งออกเป็นกี่ประเภท และแต่ละประเภทต่างกันอย่างไร
- จุลินทรีย์สามารถนำไปใช้ประโยชน์อย่างไรได้บ้าง
- สิ่งมีชีวิตต่างๆอาศัยอยู่ร่วมกันได้อย่างไร
- ในร่ายกายของคนเรามีสิ่งมีชีวิตอะไรบ้าง
-มีสิ่งมีชีวิตอะไรบ้างที่เราสามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า และที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า
- ในร่างกายของเรามีสารอะไรบ้าง
- จุลินทรีย์มีลักษณะอย่างไร
- เชื้อโรคมีประโยชน์หรือโทษต่อสิ่งมีชีวิตอย่างไร
- เชื้อโรคแต่ละชนิดมีการเจริญเติบโตอย่างไร


ปฏิทินแผนจัดกิจกรรมหน่วยการเรียนรู้บูรณาการ  PBL (Problem Based Learning)
หน่วย : "1000  ล้านชีวิตในตัวเรา"
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2557
Week
Input
Process
Output
Outcome
กิจกรรมระยะยาว
12 -13
4 – 15   ส..
2557
โจทย์ :
การทำน้ำหมักชีวภาพ
Key  Questions :
- นักเรียนแต่ละคนเลือกทำน้ำหมักจากอะไรและมีวิธีทำน้ำหมักอย่างไร
- นักเรียนคิดว่าน้ำหมักชีวภาพนำไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง และเกี่ยวของกับสิ่งมีชีวิตอย่างไร
- ถ้าเราจะทำน้ำหมักชีวภาพใช้เองเราจะทำอย่างไร


เครื่องมือคิด
Brainstorms : ร่วมกันแสดงความคิดเห็นจากดูคลิปการทำน้ำหมักชีวภาพ  วิธีการทำน้ำหมัก  
Show and Share :  นำเสนอการทำน้ำหมักชีวภาพ  วิธีการทำน้ำหมัก  
Wall Thinking  การ์ตูนช่อง
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
ครู
นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- เปลือกผลไม้  น้ำตาล  ถังหมัก น้ำ
- คลิป  การทำน้ำหมักชีวภาพ
บรรยากาศในชั้นเรียน
- อินเทอร์เน็ต
ห้องสมุด

- ครูให้นักเรียนนำน้ำหมักที่แต่ละคนทดลองทำจากที่บ้านมาแลกเปลี่ยนให้เพื่อนดู
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนแต่ละคนเลือกทำน้ำหมักจากอะไรและมีวิธีทำน้ำหมักอย่างไร  
- นักเรียนนำเสนอเกี่ยวกับวิธีการทำน้ำหมักให้เพื่อนและครูฟัง
- ครูเปิดคลิป  การทำน้ำหมักชีวภาพให้นักเรียนดู
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด  นักเรียนได้เรียนรู้อะไร เห็นอะไร และรู้สึกอย่างไร จากสิ่งที่ได้ดู                                                         
- ครูและนักเรียนวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นจากการดูคลิป  การทำน้ำหมักชีวภาพ
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด  นักเรียนคิดว่าน้ำหมักชีวภาพนำไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง และเกี่ยวของกับสิ่งมีชีวิตอย่างไร
- ถ้าเราจะทำน้ำหมักชีวภาพใช้เองเราจะทำอย่างไร
- นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น พร้อมทั้งนำเสนอวิธีการทำน้ำหมักของคนในชุมชนที่ตนเองรู้จัก
- นักเรียนแบ่งกลุ่มๆละ 4 คน ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำน้ำหมักชีวภาพรวมทั้งหาวิธีการใหม่ๆ พร้อมทั้งนำเสนอให้เพื่อนและครูฟัง
- นักเรียนแต่ละกลุ่มๆ แบ่งหน้าที่ในการเตรียมอุปกรณ์  พร้อมทั้งนำเสนอให้เพื่อนและครูฟัง
- นักเรียนแต่ละกลุ่มทำน้ำหมักชีวภาพตามที่ได้วางแผนไว้
- สังเกตการณ์เปลี่ยนแปลง และบันทึกผล
- นักเรียนแต่ละกลุ่มทำคลิปสาธิตการทำน้ำหมัก ขั้นตอนการทำน้ำหมักชีวภาพ
- นักเรียนแต่ละคนประมวลความรู้ของตนเองผ่านการ์ตูนช่อง
นักเรียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน :
- ดูคลิป  การทำน้ำหมักชีวภาพ
- การวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นจากการดูคลิป  การทำน้ำหมักชีวภาพ
- นำเสนอเกี่ยวกับวิธีการทำน้ำหมัก
- การศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับการผลิตไวน์ผลไม้ชิ้นงาน :
- น้ำหมักชีวภาพ
- คลิปสาธิตการทำน้ำหมัก ขั้นตอนการทำน้ำหมักชีวภาพ
- บันทึกผลจากการสังเกตการเปลี่ยนแปลงของ
- การ์ตูนช่องเกี่ยวกับน้ำหมักชีวภาพ
สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ความรู้ :
เข้าใจเกี่ยวกับวิธีการทำน้ำหมักชีวภาพ และสามารถทำน้ำหมักชีวภาพใช้เอง
ทักษะ :
- สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น ยอมรับฟังความคิดเห็นที่หลากหลายและแตกต่างจากตนเอง
- สามารถดูแลทำความสะอาดอุปกรณ์หลังจากใช้งานเสร็จ
- สามารถทำน้ำหมักชีวภาพใช้เองได้
การวางแผนการทำงาน
วางแผนการทำงานเป็นขั้นเป็นตอนแบ่งหน้าที่ในการทำงานและเตรียมอุปกรณ์ในการทำน้ำหมักชีวภาพ
คุณลักษณะ
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
- การเคารพยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
- กล้าแสดงความคิดเห็น
- รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายเลี้ยงไก่ไข่ + เพาะเลี้ยงแหนแดง
14 - 16
18  .. - 5  ก..
 2557
โจทย์ :
เชื้อโรค
Key  Questions :
- นักเรียนคิดว่าเชื้อโรคที่อยู่รอบๆตัวเราเกิดขึ้นได้อย่างไร
- นักเรียนคิด ระบบคุ้มกันโรคในร่างกายเราเหมือนหรือต่างกันอย่างไร ถ้าหากร่างกายของเราขาดภูมิคุ้มกันจะเป็นอย่างไร


เครื่องมือคิด
Brainstorms : ร่วมกันแสดงความคิดเห็นจากดูคลิป  
Show and Share :  นำเสนอการทำน้ำหมักชีวภาพ  วิธีการทำน้ำหมัก  
Wall Thinking  การ์ตูนช่อง
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
ครู
นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้

- คลิป เรื่องเล่า เสาร์-อาทิตย์  แพทย์อาสาติดเชื้ออีโบลา

บรรยากาศในชั้นเรียน
- อินเทอร์เน็ต
ห้องสมุด

- ครูให้นักเรียนดูคลิป เรื่องเล่า เสาร์-อาทิตย์  แพทย์อาสาติดเชื้ออีโบลา

- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด จากที่ได้ดู นักเรียนรู้สึกอย่างไร นักเรียนคิดว่าเชื้อโรคที่อยู่รอบๆตัวเราเกิดขึ้นได้อย่างไร

- นักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกัน
- นักเรียนแบ่งกลุ่มๆละ  3 4 คน ศึกษาค้นคว้าดังนี้
    - เชื้อโรคต่างๆเช่น เชื้อไวรัส เชื้อแบคที่เรีย  เชื้อรา   เชื้อโรคที่ปนเปื้อนในอาหาร ฯลฯ พร้อมทั้งศึกษาเกี่ยวกับสาเหตุ ลักษณะอาการ วิธีป้องกัน การดูแลสุขภาพ                               
- นักเรียนแต่ละกลุ่มวางแผนออกแบบการนำเสนอให้เพื่อนและครูฟังเช่น บทบาทสมมติ คลิปวิดีโอ วิทยากร เป็นต้น
- นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอแลกเปลี่ยนให้เพื่อนกลุ่มอื่นดูพร้อมทั้งตอบคำถาม และแสดงความคิดเห็นร่วมกัน
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด  นักเรียนคิด ระบบคุ้มกันโรคในร่างกายเราเหมือนหรือต่างกันอย่างไร ถ้าหากร่างกายของเราขาดภูมิคุ้มกันจะเป็นอย่างไร
เชื่อม :
- นักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกัน
- นักเรียนแบ่งกลุ่มๆละ 4 คนศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันก่อเอง และภูมิคุ้มกันรับมา
- นักเรียนศึกษาดูงานจากแหล่งเรียนรู้ในชุมชนเช่น โรงพยาบาล เพื่อเก็บข้อมูลแล้วร่วมกันวางแผนเผยแพร่ ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคต่างๆ
-นักเรียนเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโรคต่างๆ เช่น ไข้เลือดออก มือเท้าปากเปลื่อย โรคผิวหนัง  เป็นต้น
นักเรียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน :

- ดูเรื่องเล่า เสาร์-อาทิตย์  แพทย์อาสาติดเชื้ออีโบลา

- การศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับเชื้อโรคต่างๆเช่น เชื้อไวรัส เชื้อแบคที่เรีย  เชื้อรา   เชื้อโรคที่ปนเปื้อนในอาหาร ฯลฯ
- วางแผนออกแบบการนำเสนอ                                                    - การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโรคต่างๆ เช่น ไข้เลือดออก มือเท้าปากเปลื่อย โรคผิวหนัง  เป็นต้น
ชิ้นงาน :
- นำเสนอภูมิคุ้มกันในร่างกาย
- เผยแพร่ความรู้เรื่องโรค
สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ความรู้ :
กลไกการป้องกันและการทำลายเชื้อโรคหรือสิ่งแปลกปลอม การเกิดโรคที่เกิดจากความผิดปกติของภูมิคุ้มกันและจากการได้รับเชื้อโรคต่างๆ  รวมทั้งสามารถดูแลสุขภาพร่างกายของตนเองได้ทักษะ :
การวางแผนในการออกแบบ รูปแบบการนำเสนอ เพื่อถ่ายทอดสิ่งที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับโรคต่างๆ
 - สามารถเรียนรู้และเชื่อมโยงเรื่องที่ศึกษาเพื่อถ่ายทอดสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้ให้ผู้อื่นได้

ทักษะการรอยู่ร่วมกัน
นักเรียนแต่ละคนมีการทำงานร่วมกันในกิจกรรมการออกแบบรูปแบบการนำเสนอ เผยแพร่ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกัน
คุณลักษณะ
มีความคิดสร้างสรรค์ออกแบบการนำเสนอและเผยแพร่
-  มีวินัยและความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมาย
มีความมุ่งมั่นในการทำงาน
การเคารพและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
17 - 19
8 – 26
.. 2557
โจทย์ :
 การออกแบบผลิตภัณฑ์ และการแปรรูป
Key  Questions :
- นักเรียนคิดว่า การออกผลิตภัณฑ์มีความสำคัญและมีผลต่อการตลาดอย่างไร
- นักเรียนคิดว่าเราจะสามารถสร้างผลิตภัณฑ์จากผัก ไข่ ปลา และสร้างมูลค่าเพิ่มได้อย่างไร
- นักเรียนคิดว่าเราสามารถนำ ผัก ไข่ ปลา มาแปรรูปอะไรได้บ้าง และมีวิธีอย่างไรเครื่องมือคิด
Brainstorms : แสดงความคิดเห็นเสนอแนะการแปรรูปผลิตภัณฑ์(ผัก ไข่ ปลา)
Show and Share : การนำเสนอวิธีการแปรรูป ผัก ไข่ ปลา

ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
ครู
นักเรียน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
- อุปกรณ์ วัตถุดิบในการแปรรูป
บรรยากาศในชั้นเรียน
- อินเทอร์เน็ต
ห้องสมุด

- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนคิดว่า การออกผลิตภัณฑ์มีความสำคัญและมีผลต่อการตลาดอย่างไรบ้าง
- นักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกัน
- นักเรียนแบ่งกลุ่มๆละ  3 4 คน ศึกษาค้นคว้าดังนี้                               -  หลักการออกแบบผลิตภัณฑ์
- คุณประโยชน์ของการออกแบบผลิตภัณฑ์
- คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่ดี
- นักเรียนแต่ละกลุ่มวางแผนออกแบบการนำเสนอให้เพื่อนและครูฟัง
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด  นักเรียนคิดว่าเราจะสามารถสร้างผลิตภัณฑ์จากผัก ไข่ ปลา และสร้างมูลค่าเพิ่มได้อย่างไร
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด   นักเรียนคิดว่าเราสามารถนำ ผัก ไข่ ปลา มาแปรรูปอะไรได้บ้าง และมีวิธีอย่างไร
- นักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกัน พร้อมทั้งเสนอวิธีการแปรรูป ผัก ไข่ ปลา ให้เพื่อนและครูฟัง
- นักเรียนแต่ละกลุ่มวางแผน วิธีการใหม่ๆ พร้อมทั้งนำเสนอให้เพื่อนและครูฟัง
- นักเรียนแต่ละกลุ่มๆ แบ่งหน้าที่ในการเตรียมอุปกรณ์  การแปรรูปผลิตภัณฑ์(ผัก ไข่ ปลา)
- ครูและนักเรียนแสดงความคิดเห็นเสนอแนะการแปรรูปผลิตภัณฑ์(ผัก ไข่ ปลา)
- นักเรียนแต่ละกลุ่มทำแปรรูปผลิตภัณฑ์ตามที่ได้วางแผนไว้
- นักเรียนแต่ละคนสรุปขั้นตอนกระบวนการทำงานตั้งแต่เริ่มต้นตามความเข้าใจของตนเอง
นักเรียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน :
- การศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับ
- คุณประโยชน์ของการออกแบบผลิตภัณฑ์
- คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่ดี
- การเสนอวิธีการแปรรูป ผัก ไข่ ปลา

ชิ้นงาน :
- สรุปขั้นตอนกระบวนการทำงาน
- แปรรูป ผัก ไข่ ปลา
สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ความรู้ :
เข้าใจเกี่ยวกับวิธีการทำน้ำหมักชีวภาพ และสามารถทำน้ำหมักชีวภาพใช้เอง
ทักษะ :
- สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น ยอมรับฟังความคิดเห็นที่หลากหลายและแตกต่างจากตนเอง
- สามารถดูแลทำความสะอาดอุปกรณ์หลังจากใช้งานเสร็จ
- สามารถทำน้ำหมักชีวภาพใช้เองได้
การวางแผนการทำงาน
วางแผนการทำงานเป็นขั้นเป็นตอนแบ่งหน้าที่ในการทำงานและเตรียมอุปกรณ์ในการทำน้ำหมักชีวภาพ
คุณลักษณะ
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
- การเคารพยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
- กล้าแสดงความคิดเห็น
- รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย20 - 21
29.. – 10   ต..
2557
โจทย์
สรุปและถ่ายทอดสิ่งที่ได้เรียนรู้ให้ผู้อื่นได้ร่วมเรียนรู้
Key  Question
นักเรียนคิดว่าเราจะถ่ายทอดสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้ให้ผู้อื่นเข้าใจ และร่วมเรียนรู้ได้อย่างไร
นักเรียนคิดว่า รูปแบบการนำเสนอเรื่องที่ตนเองได้เรียนรู้ ที่น่าสนใจควรเป็นอย่างไร
- นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างใน Quarter นี้  จากการเรียนรู้หน่วย “1000 พันล้านชีวิตในตัวเรา นักเรียนสามารถทำอะไรได้ดีแล้วบ้าง และอะไรที่ต้องพัฒนาเพิ่มเติม
เครื่องมือคิด
Show and Share
นำเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการนำเสนอเพื่อถ่ายทอดสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้ให้น่าสนใจ
Brainstorm
นักเรียนแต่ละกลุ่มระดมความคิดเห็นเพื่อออกแบบและเตรียมอุปกรณ์ต่างๆเพื่อถ่ายทอดเพื่อถ่ายทอดสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้

ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
นักเรียน/ครู

สื่อและแหล่งเรียนรู้
ห้องเรียน
อุปกรณ์และชิ้นงาน
- ครูและนักเรียนร่วมทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์ที่ผ่านมา
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนคิดว่าเราจะถ่ายทอดสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้ให้ผู้อื่นเข้าใจ และร่วมเรียนรู้ได้อย่างไร?
-  ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนคิดว่า รูปแบบการนำเสนอเรื่องที่ตนเองได้เรียนรู้ ที่น่าสนใจควรเป็นอย่างไร?”
- ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการนำเสนอสิ่งที่ได้เรียนรู้ใน หน่วย 1000 ล้านชีวิตในตัวเรา
นักเรียนจับฉลากแบ่งกลุ่มๆละ 4 คน แต่ละกลุ่มออกแบบ รูปแบบการนำเสนอ เพื่อถ่ายทอดสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้
 - นักเรียนแต่ละกลุ่มเตรียมอุปกรณ์และจัดสถานที่สำหรับนำเสนองานของตนเอง 
นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอ และถ่ายทอดสิ่งที่ตนเองได้เรียนให้กับน้องๆ คุณครูและผู้ปกครอง
ชง :
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด  “ นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างใน Quarter นี้  จากการเรียนรู้หน่วย “1000 พันล้านชีวิตในตัวเรา นักเรียนสามารถทำอะไรได้ดีแล้วบ้าง และอะไรที่ต้องพัฒนาเพิ่มเติม?
เชื่อม :
นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นและเขียนประเมินตนเองเกี่ยวกับสิ่งที่ตนเองสามารถทำอะไรได้ดีแล้ว และอะไรที่ต้องพัฒนาเกี่ยวกับการเรียนรู้
หน่วย “1000 พันล้านชีวิตในตัวเรา ในครั้งนี้
- นักเรียนร่วมกันจัดนิทรรศการแสดงผลงาน
- ครูและนักเรียนร่วมสรุปข้อมูลอีกครั้งเพื่อทบทวนความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนรู้ตลอดภาคเรียนที่ 1 
ครูและนักเรียนร่วมกันตอบคำถามสิ่งที่อยากเรียนรู้
นักเรียนแต่ละคนสรุปองค์ความรู้หลังเรียนตลอด
ภาคเรียนที่ 1 ในรูปแบบ Mind Mapping
-นักเรียนแต่ละคนเขียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ภาระงาน :
ออกแบบ รูปแบบการนำเสนอ เพื่อถ่ายทอดสิ่งที่ได้เรียนรู้
การเตรียมอุปกรณ์และจัดสถานที่สำหรับนำเสนองาน
การนำเสนอ และถ่ายทอดสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้ให้กับน้องๆ คุณครูและผู้ปกครอง
การตอบคำถามสิ่งที่อยากเรียนรู้ สิ่งที่ทำได้ดีแล้ว  สิ่งที่ควรพัฒนาเพิ่มเติม
การสรุปองค์ความรู้หลังเรียนตลอด
ภาคเรียนที่ 1 ในรูปแบบ Mind Mapping


ชิ้นงาน
:
- Mind Mapping หลังเรียนสรุปองค์ความรู้ภาคเรียนที่ 1
- เขียนสิ่งที่ดีแล้ว-สิ่งที่ควรพัฒนา
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์


ความรู้ :
กระบวนการนำเสนอและถ่ายทอดสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้ให้ผู้อื่นได้ร่วมเรียนรู้
ทักษะ :
การวางแผนในการออกแบบ รูปแบบการนำเสนอ เพื่อถ่ายทอดสิ่งที่ได้เรียนรู้
 - สามารถเรียนรู้และเชื่อมโยงเรื่องที่ศึกษาเพื่อถ่ายทอดสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้ให้ผู้อื่นได้
ทักษะการรอยู่ร่วมกัน
นักเรียนแต่ละคนมีการทำงานร่วมกันในกิจกรรมการออกแบบรูปแบบการนำเสนอ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกัน
คุณลักษณะ
มีความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบและเตรียมอุปกรณ์เพื่อจัดสถานที่
-  มีวินัยและความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมาย
มีความมุ่งมั่นในการทำงาน
การเคารพและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น